lvhieu.bd@gmail.com. Hỏi về chế độ thai sản

Em là Nguyễn Thị Thanh Luong cho em hỏi , em đóng bao hiểm từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2010 thì sinh em bé, em có được hưỏng trợ cấp thai sản không? Hiện nay em là người làm bảo hiểm cho công ty nếu em được hưởng chế độ thai sản thì em phải làm thủ tục như thế nào để trình cho bảo hiểm? Mức lương bảo hiểm của em là 1.500.000/tháng thì hình thức thanh toán trợ cấp thai sản của em là như thế nào? Khi nào thì em làm thủ tục để được huởng chế độ thai sản?
Thủ tục thanh toán chế độ thai sản đơn vị cần làm theo mẫu C67a kèm theo giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh , mức hưởng trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng BHXH liền kề trước khi sinh công thêm trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung .
Điều kiện bắt buộc là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.