LienViet Bank đạt 560 tỷ đồng lợi nhuận

LienViet Bank đang phát triển theo định hướng tập đoàn hóa. Ảnh: HHNgân hàng Liên Việt (LienViet Bank) cho biết, mức lợi nhuận lũy kế 11 tháng năm 2009 (tính đến ngày 30/11/2009) đạt 542 tỷ đồng, vượt 16,5% so với kế hoạch lợi nhuận 465 tỷ đồng cho cả năm 2009, tổng tài sản đạt 15.302 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng Giám đốc LienVietBank, lợi nhuận trước thuế năm 2009 của ngân hàng có thể đạt mức 560 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận ấn tượng này là cơ sở quan trọng để LienViet Bank phát triển theo định hướng tập đoàn hóa.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/11/2009 đã thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam và một số quyết sách quan trọng khác.

Hiện Ban lãnh đạo ngân hàng đang tập trung triển khai 2 đề án lớn là đại lý chi trả bảo hiểm xã hội và đại lý thu thuế.

Trong tháng 11/2009, Ngân hàng Liên Việt cũng đã chính thức việc hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.650 tỷ đồng.

Huy Hào

Comments are closed.