leminh2004tn@yahoo.com. Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Kính chào các anh ch?, tôi có m?t th?c m?c này r?t mong các anh ch? s?m gi?i ?áp cho tôi. Tôi có h? kh?u th??ng trú t?i Bà R?a V?ng Tàu nh?ng l?i làm vi?c t?i Binh D??ng và tôi có tham gia ?óng b?o hi?m th?t nghi?p t? 1/10/2009 ??n 14/ 4/2011 thì tôi xin ngh? vi?c ( có báo tr??c cho công ty 30 ngày). ??n ngày 24/4/2011 tôi có ??n ??ng ký h??ng tr? c?p th?t nghi?p t?i b?o hi?m th?t nghi?p Bình D??ng. Trong th?i gian b? sung h? s? h??ng tr? c?p th?t nghi?p tôi có ??n công ty n?i tôi thôi vi?c xin rút s? BHXH nh?ng công ty cho bi?t là ch?a l?y ???c s? c?a tôi và nói n?u không l?y ???c s? BHXH trong th?i gian b? sung h? s? h??ng tr? c?p th?t nghi?p thì tôi có th? b?o l?u b?o hi?m th?t nghi?p và sau này khi làm vi?c ? công ty khác thì v?n ti?p t?c ???c c?ng d?n th?i gian h??ng tr? c?p th?t nghi?p n?u tôi tham gia ?óng b?o hi?m th?t nghi?p ? công ty m?i.

Tôi muốn hỏi như vậy có đúng không và nếu bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp thì trường hợp của tôi cần phải làm những thủ tục gì. Rất mong các anh chị sớm giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tr ường hợp của bạn công ty không trả sổ kịp để bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1 việc làm đáng tiếc, như vậy bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần này mà sẽ được cộng dồn khi làm việc ở công ty mới, về thủ tục thì công ty phải làm chốt sổ cho bạn và tất cả thời gian tham gia BHXH, BHTN được thể hiện trên sổ.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.