Lễ ký bảo hiểm Vệ tinh VinaSat

vinasat.jpgT?p ?oàn B?u chính Vi?n thông Vi?t Nam (VNPT) quy?t ??nh chi 21 tri?u USD mua b?o hi?m cho VinaSat – v? tinh ??u tiên c?a Vi?t Nam trong 12 tháng ??u tiên t? khi phóng lên qu? ??o.  Ngày 20/12/2007, VNPT ?ã ký h?p ??ng b?o hi?m v? tinh VINASAT v?i B?o Vi?t và Công ty C? ph?n B?o hi?m B?u ?i?n (PTI).   H?p ??ng b?o hi?m này dành cho gói th?u cung c?p d?ch v? b?o hi?m phóng v? tinh (gói th?u s? 4), l?n th? 2 v? giá tr? trong t?ng s? 8 gói th?u liên quan ??n D? án Vinasat.

Sau khi được lựa chọn, 2 nhà bảo hiểm này đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án VinaSat thành lập tổ theo dõi Dự án bảo hiểm, đồng thời tổ chức đấu thầu hạn chế nhằm lựa chọn một nhà môi giới tái bảo hiểm quốc tế có năng lực và kinh nghiệm. Các bên đã thống nhất lựa chọn và chỉ định Marsh là nhà môi giới tái bảo hiểm cho dự án này từ tháng 1/2008.   Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Trần Đức Lai Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những nỗ lực của VNPT và các đối tác trong việc đẩy nhanh dự án VinaSat. VinaSat là dự án mang tầm quốc gia ngoài việc thêm hệ thống truyền dẫn cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet và phát thanh truyền hình còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền quốc gia. Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết, vệ tinh Vinasat có thể được phóng vào cuối tháng 3/2008, tuy nhiên tiến độ này còn phụ thuộc vào thời tiết.   

Tham gia vào việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho dự án Vinasat, ngoài 2 công ty bảo hiểm gốc nói trên, còn có hơn 15 công ty nhận tái bảo hiểm quốc tế và các công ty kinh doanh bảo hiểm lớn trong nước. Ông Trần Trọng Phúc, Tổng giám đốc Bảo Việt cho biết, giá trị bảo hiểm là 177 triệu USD để bảo hiểm giá trị của vệ tinh, bảo hiểm từ khi phóng lên quỹ đạo, khai thác vận hành có hiệu quả trong vòng 12 tháng đầu tiên. Những tổn thất, hư hỏng một phần, hoặc toàn bộ, hoặc do trục trặc của vệ tinh trên quỹ đạo, hoặc bị giảm năng lực hoạt động của vệ tinh đều được bồi thường.    

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm còn quy định những dịch vụ bổ sung khác như đào tạo, hỗ trợ quản lý rủi ro khác mà các công ty bảo hiểm cung cấp cho VNPT. Phí bảo hiểm dự án này mà VNPT phải trả khoảng 21 triệu USD.

Theo VNPT

Comments are closed.