Ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

Sáng ngày 28/10/2010, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký Thông tư liên tịch qui định về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học.

Theo Thông tư này, đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông là: Những người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề cùng ngành nghề đào tạo, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hoá trung học phổ thông đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công tác tuyển sinh đào tạo liên thông được thực hiện theo qui định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo liên thông phải được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xây dựng chương trình liên thông được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức, kỹ năng còn thiếu, tránh trùng lặp để bảo đảm đạt chuẩn trình độ cao đẳng, đại học.
Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học được thực hiện một năm rưỡi đến hai năm học. Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ hai năm rưỡi đến bốn năm học.
Trường cao đẳng, đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học phải bảo đảm các điều kiện: Có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo hệ chính qui cùng trình độ đối với ngành đào tạo liên thông; Có quyết định giao chỉ tiêu đào tạo liên thông do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học theo qui định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông gồm: 1. Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông, trong đó nêu rõ: Ngành nghề và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức quá trình đào tạo; tiêu chí, hình thức và điều kiện tuyển chọn; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và những cam kết bảo đảm chất lượng. 2. Bản sao hợp lệ các quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính qui đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông. 3. Bảng đối chiếu chương trình đào tạo của các nghề ở trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với chương trình đào tạo của các ngành tương ứng ở trình độ cao đẳng, đại học để làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo liên thông. 4. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo.
Thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nghề đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức, tỷ lệ về thời lượng giữa lý thuyết với thực hành, thời gian đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá của chương trình trung cấp nghề, cao đẳng nghề với chương trình cao đẳng, đại học cùng ngành nghề đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học; Công bố trên website của trường về các thông tin tuyển sinh đào tạo liên thông (yêu cầu về đối tượng tuyển sinh, trình độ các môn văn hoá phù hợp với ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học, thời gian, địa điểm, hình thức thi tuyển…), chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, chương trình đào tạo liên thông, tổ chức đào tạo liên thông, các điều kiện bảo đảm chất lượng và văn bằng tốt nghiệp sẽ cấp cho người học sau khi hoàn thành chương trình; Tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học và việc cấp văn bằng tốt nghiệp cho người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông nói trên được thực hiện theo các qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nghề đào tạo, chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường, kết quả kiểm định chất lượng theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho các trường đại học, cao đẳng để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các học phần cho người học, tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, tổ chức đào tạo theo yêu cầu đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.
Thảo Lan

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.