Ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực xác định và tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Chi?u ngày 19/11/2010, t?i tr? s? B? Lao ??ng- Th??ng binh và Xã h?i ?ã di?n ra l? ký k?t Ch??ng trình h? tr? k? thu?t nâng cao n?ng l?c xác ??nh và tìm ki?m ng??i Vi?t Nam m?t tích trong chi?n tranh gi?a B? Lao ??ng- TBXH và C? quan Phát tri?n qu?c t? Hoa K? (USAID). Tham d? và ch?ng ki?n giao ??c tho? thu?n, có Th? tr??ng Nguy?n Thanh Hoà, ??i di?n các B? Ngo?i giao, Tài chính và Qu?c phòng; ngài Micheal Michalak, ??i s? Hoa K? t?i Vi?t Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà cho  rằng, trải qua 15 năm sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao và 35 năm kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đến nay, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng được phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và xã hội. Cùng với các hoạt động hỗ trợ từ thiện, nhân đạo, hoạt động hợp tác giữa hai bên trong việc tìm kiếm và xác định quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh đã được thực hiện với thiện chí nhằm vượt qua những mặc cảm trong quá khứ và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau để làm cơ sở mở rộng mối quan hệ hợp tác chung. Đặc biệt, trong Tuyên bố chung năm 2008 của Chính phủ hai nước, cũng như tại các cuộc trao đổi của lãnh đạo cấp cao, hai bên đều khẳng định mong muốn thúc đẩy sự hợp tác trong việc tìm kiếm và xác định người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ  hôm nay vừa là cụ thể hoá tinh thần của tuyên bố, vừa là khẳng định sự hợp tác chính thức đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật cho các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam trong việc tìm kiếm và xác định bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Thay mặt các cơ quan của Việt Nam và Bộ Lao động-TBXH, Thứ trưởng đánh giá cao thiện chí hợp tác của USAID, đồng thời cho biết, hiện tại Việt Nam vẫn còn hàng trăm nghìn mộ liệt sỹ thiếu thông tin và hàng trăm nghìn liệt sỹ chưa tìm được hài cốt. Do vậy, cũng như hiệu quả của chương trình hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh đã đem lại niềm vui cho bao gia đình Hoa Kỳ, mong rằng thì chương trình hỗ trợ  kỹ thụât này sẽ góp phần thiết thực cho việc tìm kiếm và xác định danh tính bộ đội Vịêt Nam hy sinh trong chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các liệt sỹ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.

Theo Biên bản ghi nhớ, các cơ quan của Chính phủ hai nước sẽ hợp tác xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm xác định và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Các hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động bao gồm đào tạo, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cung cấp thiết bị và chuyển giao công  nghệ…


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.