kim_phung642. Tiền thai sản

??n v? tôi có công nhân ngh? thai s?n vào tháng 05,nh?ng theo l??ng c? b?n n?m 2010:1.200.000,tháng 01 n?m 2011 t?ng 1.300.000,nh?ng ??n tháng 06 tôi m?i b?t ??u làm m?u 3a ?? t?ng l??ng lên 1.300.000(t?ng t? 1/1 ??n 01/06/2011),v?y ti?n tr? c?p thai s?n tính nh? v?y có ?úng không?((2*1.200.000)+(4*1.300.000))/6+(830.000*2)),Tôi làm m?u 3a truy t?ng l??ng ??ng th?i gi?m thai s?n luôn thì ng??i ?ã gi?m thai s?n có ph?i v?a kê trong m?c truy t?ng l??ng v?a kê trong m?c giãm thai s?n ko,Mong anh ch? tr? l?i s?m vì em ?ang c?n g?p l?m ?,cám ?n anh chi r?t nhi?u

N?u th?i gian truy thu tr??c khi gi?i quy?t ch? ?? thai s?n thì tính theo công th?c c?a b?n, còn n?u th?i gian truy thu sau gi?i quy?t ch? ?? thai s?n thì l?i này do công ty cho nên không tính theo công th?c này.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.