Kiến thức chung về Bảo hiểm Xây dựng và Lắp đặt

1. Mục đích bảo hiểm

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt cung cấp sự bảo vệ về mặt tài chính cho các nhà thầu và những người được bảo hiểm khác trong quá trình thực hiện các hợp đồng/công trình trên công trường với những tổn thất hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi những sự cố bất ngờ và không lường trước được.

2. Người được Bảo hiểm

Các Bên có quyền lợi/ Người được bảo hiểm

– Chủ đầu tư

– Nhà thầu chính

– Nhà thầu phụ

– Nhà chế tạo thiết bị 

– Nhà cung cấp thiết bị 

– Kiến trúc sư, nhà thiết kế

– Kỹ sư tư vấn

Ngoài ra, các tổ chức cho vay (các ngân hàng) là những người được hợp đồng này bảo vệ một cách gián tiếp.

3. Đơn bảo hiểm
 
Đơn bảo hiểm gồm 2 phần:
 
– Phần I ( Thiệt hại vật chất) 
 
– Phần II (Trách nhiệm với Người thứ Ba)
 
4. Loại đơn Bảo hiểm
 
• Đơn bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng/ Lắp đặt là loại đơn bảo hiểm Mọi rủi ro, có nghĩa là bảo hiểm tất cả các rủi ro không bị loại trừ trong phần “Các điểm Loại trừ” của đơn.
 
Nếu giá trị lắp đặt > 50% tổng số tiền bảo hiểm thì cấp đơn bảo hiểm lắp đặt (EAR)
 
Nếu giá trị xây dựng > 50% tổng số tiền bảo hiểm thì cấp đơn bảo hiểm xây dựng
 
 Tùy từng trường hợp, từng yêu cầu cụ thể sẽ có những sửa đổi bổ sung phù hợp.

 
 

Comments are closed.