Không tính thuế khoản trợ cấp khi sinh con

N?m 2011, m?t cán b? n? ? Công ty TNHH Vi?t Nam NOK (t?nh ??ng Nai) ngh? thai s?n 4 tháng (8/2011 – 12/2011) và ???c c? quan B?o hi?m xã h?i chi tr? ti?n ngh? ch? ??. V?y, cán b? n? ?ó có ph?i n?p thu? thu nh?p cá nhân ??i v?i kho?n ti?n này không?

Trả lời

Thắc mắc của ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Việt Nam NOK (tỉnh Đồng Nai) được Cục thuế tỉnh Đồng Nai giải đáp như sau:

Ngày 24/9/2012 Tổng cục Thuế có Công văn số 3367/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản người lao động nhận được từ quỹ Bảo hiểm xã hội theo chế độ thai sản.

Theo đó, căn cứ khoản 2b, Điều 3  Luật Thuế thu nhập cá nhân thì trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi là một trong những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tại khoản 2.2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trong đó có khoản trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi…

Căn cứ các quy định nêu trên, mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận được từ quỹ Bảo hiểm xã hội được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Comments are closed.