Không được truy hưởng chế độ bảo hiểm y tế

B?o hi?m xã h?i Vi?t Nam cho bi?t, theo Lu?t B?o hi?m y t? (BHYT) và các v?n b?n h??ng d?n th?c hi?n không quy ??nh vi?c truy h??ng ch? ?? BHYT ??i v?i ng??i lao ??ng trong th?i gian ??n v? s? d?ng lao ??ng không ?óng ho?c ch?m ?óng sau ?ó ?ã th?c hi?n vi?c truy ?óng BHYT.

alt

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Trần Thị Phượng (TP. Hà Nội) phản ánh: Năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (trong đó có tiền BHYT) từ tháng 1 đến tháng 9/2011, vì thế trong thời gian này người lao động không được cấp thẻ BHYT. Đến tháng 10/2011, cơ quan của bà Phượng đã nộp đầy đủ số tiền nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, tháng 5/2011 bà Phượng phải nằm điều trị tại Bệnh viện, do không có thẻ BHYT nên bà Phượng phải thanh toán toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh. Nay, bà Phượng muốn được biết, khi cơ quan của bà đã hoàn thành trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội thì bà có được hưởng quyền lợi trong việc khám và điều trị bệnh không?

Về vấn đề trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điều 49 Luật BHYT về xử lý vi phạm quy định: Cơ quan, tổ chức, người xử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6168/BYT-BH ngày 3/10/2011 về việc giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh trong thời gian không đóng BHYT thì quyền lợi của người tham gia BHYT gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm đóng BHYT.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời, khi không đóng BHYT thì không được hưởng quyền lợi theo quy định. Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện không quy định việc truy hưởng chế độ BHYT đối với người lao động trong thời gian đơn vị sử dụng lao động không đóng hoặc chậm đóng BHYT sau đó đã thực hiện việc truy đóng BHYT.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

(Chinhphu.vn).

Comments are closed.