khai_123. Cách tính lãi nộp chậm tiền BHXH, BHYT, BHTN

Chào các anh/ch?, em có câu h?i xin anh ch? giúp ??. Xin a/c gi?i thích c? th? vi?c tính lãi ch?m n?p ti?n BHXH,YT,TN. T? l? tính lãi n?m 2011 là bao nhiêu %? Và th?i gian tính lãi là khi nào c?a tháng k? ti?p. Xin anh ch? cho ví d? c? th? ???c không? T? 02/2010 thì t? l? n?p ch?m ??i v?i BHXH là 10.5%/n?m, BHYT,BHTN là 8%/n?m ?úng không v?y? Mong ???c h?i âm.

M?c ph?t ch?m ?óng BHXH t? tháng 01/2010 – 12/2010 là 0,875%/tháng và 10,5%/n?m;
B?n c? th? mà tính. B?n có th? tham kh?o cách tính sau:
Công th?c tính: Lt = D x K/12
Trong ?ó:
D: S? ti?n n?p ch?m thu?c các tr??ng h?p ph?i tính lãi.
K: 10,5%/n?m
Lt : S? ti?n lãi ph?i n?p ???c tính hàng tháng
Vi?c tính lãi (không ph?i tính ph?t) ???c quy ??nh ? Quy?t ??nh s? 902/Q?-BHXH ngày 26/06/2007 và Quy?t ??nh s? 1333/Q?-BHXH ngày 21/2/2008 c?a T?ng giám ??c BHXH Vi?t Nam.
Ho?c tham kh?o theo cách bên d??i c?a n?m 2008 ?? rút ra k?t lu?n:
1) Cách tính s? ti?n ch?m n?p ph?i ch?u tính lãi:
S? ti?n ch?m n?p ph?i ch?u tính lãi tháng này (D) là:
D = t?ng s? ti?n n? BHXH tháng tr??c li?n k? – s? ph?i n?p phát sinh BHXH c?a tháng tr??c li?n k? – s? ti?n BHXH 2% ?? l?i ??n v? phát sinh t? ??u quý.
Tr??ng h?p ??n v? có Phi?u ??ng ký không gi? l?i 2%:
D = T?ng s? ti?n n? BHXH c?a tháng tr??c li?n k? – T?ng s? ti?n BHXH ph?i n?p phát sinh c?a tháng tr??c li?n k?.
2) Th?i gian ch?m n?p ph?i ch?u tính lãi:
– Th?i h?n n?p ti?n BHXH: H?ng tháng ch?m nh?t vào ngày cu?i cùng c?a tháng ??n v? ph?i n?p ti?n BHXH phát sinh trong tháng.
– Th?i ?i?m tính lãi: Sau 01 tháng k? t? ngày quá h?n ph?i n?p BHXH.
– Th?i gian ch?m n?p ph?i ch?u tính lãi: K? t? tháng ??u tiên sau th?i h?n n?p ti?n.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.