Điều chỉnh lương đã đóng BHXH theo CPI

bhxh.jpgNgày 31-7, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2008/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Việc điều chỉnh này được dùng làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hàng năm.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 1-1-2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần.

 

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm t bằng CPI bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% chia cho CPI bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%.

– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh

– Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm t được lấy tròn 2 số lẻ và mức thấp nhất bằng 1

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

 

Comments are closed.