huynhlinhnastec@yahoo.com . Hỏi về mức hưởng thẻ BHYT

Tôi có 1 ng??i b?n ?ã tham gia BHYT t? nguy?n t? tháng 6 n?m 2009 t?i tr?m y t? xã Bình Chu?n, Huy?n Thu?n An, t?nh Bình D??ng. B?n tôi hi?n ?ang b? viêm gan siêu vi B và ?ang trong quá trình ?i?u tr? ( ng?ai trú ) t?i b?nh vi?n Nhi?t ??i. Do có th? BHYT nh?ng khi ?i khám ? b?nh vi?n huy?n Thu?n An quá ?ông ch? quá lâu mà không có hi?u qu? gì nên b?n tôi quy?t ??nh không khám ? b?nh vi?n huy?n Thu?n An n?a mà ?ành ph?i ?i khám ? b?nh vi?n Nhi?t ??i không s? d?ng th? BHYT và ph?i m?t chi phí r?t nhi?u Nh?ng trong quá trình ?i?u tr? s? d?ng thu?c ??c tr? quá m?c 30.000?/viên/ngày và ph?i u?ng trong vòng 3 n?m theo l?i bác s?. Bác s? c?ng cho bi?t là n?u có tham gia BHYT thì chi phí t?n kém ?? ?i r?t nhi?u. Theo nh? tôi bi?t b?nh vi?n Nhi?t ??i không ??ng ký KCB B? trên th? BHYT ???c nên ph?i xin gi?y chuy?n vi?n ? b?nh vi?n t?nh Bình D??ng. Nh?ng do b?n tôi ??ng ký KCB B? ? trung tâm y t? xã Bình Chu?n thì ph?i xin gi?y chuy?n vi?n lên b?nh vi?n ?a khoa t?nh Bình D??ng r?i m?i ???c xin gi?y chuy?n vi?n xu?ng b?nh vi?n Nhi?t ??i V?y cho tôi h?i th? t?c xin gi?y chuy?n vi?n theo trình t? nh? v?y là ?úng hay sai và m?c ???c h??ng BHYT cho m?i ??t ?i?u tr? là 80%, 20% t? chi tr? là ?úng không
Trường hợp của bạn do phải điều trị lâu dài , theo như bạn trình bày bạn có thể đến trạm y tế xã để biết rõ thủ tục chuyển viện . BV tỉnh sẽ giúp đỡ bạn chuyển viện xuống BV Nhiệt đới để được điều trị có thể BHYT. Có thể lúc đầu cảm thấy khó khăn nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và thuận lợi hơn

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.