Hướng dẫn quản lý tài chính việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011 – 2013.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa ký ban hành Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011 – 2013.Theo đó, đối với nội dung “Xây dựng Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí: Chi nghiên cứu xây dựng Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Chi tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây dựng ban hành Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Đối với nội dung “Chuẩn bị các điều kiện để triển khai bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” sẽ được hỗ trợ các chi phí: Chi cài đặt phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu nhà nhập khẩu; chi thiết kế sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Chi tổ chức đào tạo, hội thảo, tuyên truyền về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Chi khác phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Nội dung “Tổ chức triển khai bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm cho các thương nhân xuất khẩu; Mức hỗ trợ = 20% phí bảo hiểm gốc của hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Về nội dung “Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí: Chi công tác phí; Chi khác liên quan đến hoạt động kiểm tra giám sát quá trình thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Cũng theo Thông tư, nội dung “Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu”, hỗ trợ các khoản chi phí: Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết; Chi công tác phí; Chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Các khoản chi cho hoạt động của Ban Quản lý Đề án sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí: Chi thẩm định sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của doanh nghiệp bảo hiểm để Bộ Tài chính phê chuẩn; Chi thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp bảo hiểm; Chi dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài, bao gồm: thuê văn phòng, mua văn phòng phẩm, vật tư, xăng xe, sửa chữa xe và máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, cước phí thông tin liên lạc và các khoản chi khác; Chi công tác phí; Chi lương cho các cán bộ tuyển dụng theo hợp đồng; Chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban quản lý Đề án.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2011.

Theo KL
Bộ Tài chính

Comments are closed.