Hướng dẫn chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên: Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.

Bên cạnh đó, hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Điều kiện bảo hiểm

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã nêu rõ điều kiện đối với chủ tàu, doanh nghiệp bảo hiểm tham gia triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên, bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ.

Cụ thể, chủ tàu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Là thành viên của tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản; tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (tàu cá) có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định pháp luật và còn hiệu lực; đã thực hiện đăng ký thuyền viên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ danh bạ thuyền viên theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1- Được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm đã có ít nhất 3 năm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ và có tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ trong 3 năm gần nhất đạt tối thiểu 10 tỷ đồng; 2- Tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp bảo hiểm có tổng số vốn điều lệ thực góp từ 600 tỷ đồng trở lên và đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật; 3- Có các chi nhánh, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là chi nhánh) đặt trụ sở tại ít nhất 1/2 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi các tàu cá đăng ký hoạt động; 4- Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ.

Theo dự thảo, ngân sách Nhà nước thực hiện chi trả trực tiếp cho doanh nghiệp bảo hiểm phần phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau khi chủ tàu đã thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm và được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ và doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện đúng quy định.

Quy trình chi trả phí bảo hiểm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ

Tại dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ quy trình và thủ tục chi trả phí bảo hiểm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cụ thể, chậm nhất là ngày 10 của tháng sau, doanh nghiệp bảo hiểm lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với những hợp đồng bảo hiểm đã ký và giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên, bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ đã cấp theo quy định gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định báo cáo UBND tỉnh giải quyết cấp kinh phí, cụ thể như sau: Đối với các địa phương không được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ  ngày Sở Tài chính hoàn thành báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm toàn bộ phí bảo hiểm được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

Đối với các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính hoàn thành báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm phí bảo hiểm được hỗ trợ một phần (50%) kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí phần ngân sách trung ương phải hỗ trợ theo quy định.

Đối với các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí và tỉnh Quảng Ngãi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. UBND cấp tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm số phí bảo hiểm được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo (Chinhphu.vn)

{fcomment}

Comments are closed.