honganh. Chế độ thai sản của BHYT

Tôi tên Ngọc Hương. Kính chào tất cả các anh chị Công Tác BHXH tỉnh Bình Dương ! Cho được thắc mắc về chế độ thai sản của BHYT. Trong thời gian hưởng chế độ thai sản có phải đóng BHYT không ?Tôi biết trong Luật BHYT Số: 25/2008/QH12 Có câu sau : Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế; Rồi trong CV Số: 1643 /HD-BHXH TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2009. IV. Một số quy định khác: – Theo Luật Bảo hiểm y tế, kể từ 01/7/2009, thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con dưới 4 tháng tuổi thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính hưởng chế độ BHYT. Vậy theo các điều luật BHYT và CV hướng dẫn thì chế độ thai sản có được hương BHYT không ? Vừa qua đơn vị tôi có làm chế độ thai sản cho NV nhưng BHXH Tân Uyên nói là phải đóng BHYT mới có thẻ KCB vậy có đúng không ? Nếu đóng thì còn gọi là được hưởng BHYT gì theo luật ? Nhờ các anh chị giải đáp gấp cho để còn thực hiện sớm vào đầu tháng 04/2010
Theo qui định của luật BHYT, như bạn đã trình bày thời gian thai sản vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT không có nghĩa là được cấp thẻ BHYT. Như vậy BHXH Tân Uyên đã trả lời chính xác với bạn.
Thời gian thai sản vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT có nghĩa là khi người lao động tham gia BHYT bị bệnh có yêu cầu của bác sĩ sử dụng thuốc đặc trị ngoài danh mục qui định của Bộ Y tế thì bắt buộc phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.