Hỏi về nơi khám chữa bệnh

Tôi tên là t?ng Th? Lu?n, hi?n ?ang công tác t?i Cty TNHH Th?nh Vi?t. V?a qua tôi ???c b? ph?n nhân s? thông báo là b?t ??u t? quý IV/09 vi?c ??ng ký khám ch?a b?nh ??u chuy?n v? tuy?n Huy?n, tuy nhiên hi?n nay tôi ?ang có h? kh?u và ?ang th??ng trú t?i Ph??ng Hi?p Thành Th? Xã TDM nh?ng l?i không ???c ??ng ký n?i khám ch?a b?nh ? t?i n?i c? trú, mà ph?i ??ng ký t?i Thu?n An, ?i?u này tôi th?y quá b?t h?p lý. V?y xin h?i có v?n b?n nào quy ??nh nh? th?? và nh? v?y ?ã gây khó kh?n cho ng??i lao ??ng không.? – Chủ trương chung của nhà nước là tăng chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở; nếu mọi người có thẻ BHYT đều đăng ký ở bệnh viện tỉnh sẽ gây khó khăn cho chất lượng khám chữa bệnh và quá tải. Hiện BHXH Tỉnh đang cùng Sở Y tế thống nhất việc KCB ban đầu và tuyến KCB, như vậy chị nên đăng ký tại phòng khám đa khoa nhà bảo sanh thị xã, việc quy định trên BHXH Bình Dương thực hiện theo quy định tại thông tư số 10/2009/TT-BYT ban hành ngày 14/08/2009 của Bộ y tế.

BHXH Bình Dương

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.