Hoạt động ngân hàng của Bảo Việt bất ngờ chuyển từ lỗ sang…lãi lớn!

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của Bảo Việt được hiệu chỉnh từ lỗ sang lãi hơn 250 tỷ đồng trong 2013.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa có thông báo hiệu chỉnh số liệu bảng kết quả kinh doanh cho quý IV và năm 2013.

Theo đó, với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổng lỗ thuần quý IV và cả năm không thay đổi. Tuy nhiên, BVH hiệu chỉnh giảm số liệu lỗ thuần từ bảo hiểm nhân thọ từ 586,3 tỷ đồng xuống chỉ còn lỗ 499,8 tỷ đồng và lỗ cả năm tăng từ 815,3 tỷ đồng lên 838,2 tỷ đồng, tương đương tăng 2,7%.

Lãi thuần từ bảo hiểm phi nhân thọ cũng giảm từ hơn 9 tỷ đồng xuống 8,8 tỷ đồng trong quý IV và giảm từ hơn 84,6 tỷ đồng xuống còn gần 71 tỷ đồng cả năm 2013.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt đã liên tục lỗ từ năm 2009 đến nay.

Đáng chú ý, sau khi hiệu chỉnh, thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng của BVH đã tăng vọt từ lỗ hơn 194,5 tỷ đồng quý IV thành lãi gần 206 tỷ đồng.

Cả năm, thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng của BVH đạt tới gần 504,4 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với trước hiệu chỉnh.

Bên cạnh đó, chi phí từ hoạt động ngân hàng được điều chỉnh giảm 400 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động này đạt 140,79 tỷ đồng trong quý IV và 256,3 tỷ đồng cả năm 2013, thay vì lỗ lần lượt 259,66 tỷ đồng và 144,1 tỷ đồng như báo cáo trước đó.

Nguồn: Công bố hiệu chỉnh của BVH

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng được điều chỉnh giảm.

Theo giải thích của Bảo Việt, việc hiệu chỉnh này là do tập đoàn có sai sót trong quá trình nhập số liệu trên báo cáo.

Việc hiệu chỉnh không làm thay đổi kết quả lợi nhuận cả năm của toàn Tập đoàn, với lãi sau thuế hợp nhất đạt 352 tỷ đồng quý IV và cả năm đạt 1.096 tỷ đồng.

Theo (BIZ)

{fcomment}

Comments are closed.