Hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm

Công văn số 2845/TCT-CS ngày 20-7-2007 của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm.1. Khi chi tiền bồi thường tổn thất hàng hóa, tài sản được bảo hiểm, kể cả bồi thường theo thỏa thuận hoặc toàn bộ tổn thất thì Công ty bảo hiểm sử dụng chứng từ chi tiền kèm theo hồ sơ vụ việc bảo hiểm làm căn cứ để tính chi phí hợp lý. Khách hàng nhận tiền bảo hiểm không phải xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm.

2. Tại điểm 6.1c, Mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng dẫn: “Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào và sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn tại điểm 10 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Trường hợp khách hàng đứng ra sửa chữa hoặc thay mới toàn bộ tài sản được bảo hiểm và bên nhà cung cấp dịch vụ đã xuất hóa đơn với mã số thuế của khách hàng thì khi chi tiền bảo hiểm Công ty bảo hiểm sử dụng chứng từ chi tiền kèm theo hồ sơ vụ việc để tính chi phí hợp lý và khách hàng không phải xuất lại hóa đơn cho Công ty bảo hiểm khi nhận tiền bảo hiểm.

3. Điểm 7.2.6, Mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm”.

Trường hợp Công ty bảo hiểm hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng nước ngoài thực hiện công trình xây dựng tại Việt Nam là đối tượng không có hóa đơn GTGT tại Việt Nam thì Công ty bảo hiểm và Công ty nước ngoài thực hiện lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm, lý do hoàn trả phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT đầu ra của Công ty bảo hiểm. 

Comments are closed.