Hỏi về giảm BHXH cho người lao động

Mình m?i làm BHXH cho cty l?n ??u nên có nhi?u v??ng m?c mong m?i ng??i góp ý giùm mình v?i. Mình ?? làm gi?m BHXH cho m?t nhân viên trong cty nh?ng ch?a ?em s? lên c?t ch? m?i n?p gi?y báo gi?m. Nay ng??i ?ó mu?n mình làm danh sách ?? ngh? b?o l?u BHXH, ?? ???c nh?n ti?n BHTN, V?y cho mình h?i mình làm báo gi?m t? ??u tháng 5, Nay là m?t tháng rùi khi mình làm danh sách b?o l?u s? thì có tác d?ng gì ? Và có ph?i ?óng gì không?

Tr??ng h?p ch?a b?o l?u s? BHXH khi NL? ?ã ngh? vi?c t? ??u tháng 5 thì ??n nay ?ã 1 tháng trôi qua, do v?y ?ã quá th?i gian qui ??nh ??ng ký và n?p h? s? t?i TTGTVL. Nh? v?y vi?c b?o l?u s? BHXH s? ???c b?o l?u bình th??ng, ngh?a là 15 ngày.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.