hanhtpt. Chế dộ bảo hiểm cho thai sản

Cho em hỏi là người có thai sản tới thời gian sinh con phải nghỉ làm thì có được hưởng chế độ phụ cấp không? và được hưởng như thế nào? công ty có phải hổ trợ cho công nhân trong thời kỳ sinh con không?

 Khi nghĩ sinh con thì không làm việc đơn vị của bạn sẽ không chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp nếu có ngoại trừ các trường hợp có qui định cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Và thời gian sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản theo qui định của luật BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.