Hà Nội: Bảo hiểm đòi kiện 30 doanh nghiệp

(Dân Vi?t) – Ngày 24.8, bà Nguy?n Th? Ph??ng Mai – Giám ??c B?o hi?m xã h?i TP. Hà N?i cho bi?t, t?i th?i ?i?m này, s? ti?n các doanh nghi?p n? b?o hi?m xã h?i lên 788 t? ??ng. Trong ?ó có 88 doanh nghi?p n? t? 1 t? ??ng tr? lên.
Vì v?y, ?? b?o ??m quy?n l?i c?a ng??i lao ??ng, B?o hi?m xã h?i ?ã lên danh sách kho?ng 30 doanh nghi?p có s? n? l?n ho?c kéo dài t? 12 tháng tr? lên ?? kh?i ki?n ra tòa, thu h?i n?.

Trước đó, tháng 12.2010, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đã tiến hành khởi kiện 11 doanh nghiệp ra tòa, truy thu được gần 4 tỷ đồng từ 9 doanh nghiệp.

danviet.vn

Comments are closed.