Góp ý Dự thảo Luật về luật sư: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

luat_su.gifXây dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển nghề luật sư ở nước ta. Trong điều kiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, Công ty BảohiểmBảo Minh) đã xây dựng “Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư”, trên cơ sở có tham khảo ý kiến của một số chuyên gia pháp lý, tổ chức luật sư và thực tiễn của một số nước. Ngày 10/8/2005, Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài đã ký với Bảo Minh hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư theo vụ việc. Trên cơ sở hợp đồng và thực tiễn hoạt động của mình, luật sư Phan Trung Hoài phân tích một số vấn đề cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư được đề cập trong dự thảo Luật về Luật sư.                      

1. Cơ sở pháp lý, nhu cầu và thực trạng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định trong Pháp lệnh về luật sư năm 2001 là luật sư phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp của mình”. Các thành viên của tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư. Điều 23 của Pháp lệnh này cũng quy định, một trong những nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư là phải bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của mình gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác và phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư. Liên quan việc hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Điều 30, 31,/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ quy định chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của luật sư của chi nhánh gây ra cho khách hàng; chi nhánh có nghĩa vụ mua bảohiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của mình hành nghề tại Việt Nam. Hướng dẫn Nghị định 92 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/1999/TT-BTP ngày 13-2-1999 trong đó quy định, chi nhánh tổ chức luật sư và luật sư nước ngoài có thể mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp tổ chức luật sư nước ngoài đã có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư hành nghề tại Việt Nam,bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại Việt Nam, mà chỉ phải xuất trình Bộ Tư pháp giấy tờ xác nhận về việc bảo hiểm đó, v.v… Nghị định số 92 chi nhánh không phải mua

Tuy nhiên, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2001 lại chưa có các quy phạm pháp lý điều chỉnh loại hình nghiệp vụ bảohiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Trong thực tiễn, đã có nhiều trường hợp khách hàng khiếu nại về những thiệt hại nảy sinh từ việc tư vấn pháp luật không đúng của luật sư, về việc luật sư làm mất tài liệu, chứng từ có giá trị, v.v… Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã từng thụ lý vụ kiện mà nguyên đơn kiện luật sư về số tiền thù lao đã nhận nhưng không hoàn tất nghĩa vụ cam kết.

Việc luật sư có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không chỉ xuất phát từ sự đảm bảo việc bồi thường cho khách hàng khi luật sư tư vấn sai, sai phạm trách nhiệm nghề nghiệp do bất cẩn hoặc khinh suất, mà còn nâng cao uy tín xã hội của chính luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, tạo được sự tin cậy nơi khách hàng đến nhờ tư vấn. Nghề luật sư được đề cập đến như một nghề tự do, mang tính dịch vụ có thu, nên nó chứa đựng những trách nhiệm xã hội và sự rủi ro rất lớn. Bản chất của hoạt động luật sư mang tính độc lập, và một luật sư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết đoán độc lập của mình, cũng như phải bảo mật thông tin, giữ gìn tài sản và tài liệu, hồ sơ của khách hàng hoặc người thứ ba liên quan mà luật sư có trách nhiệm cầm giữ. Do đó, khi có rủi ro thì việc thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là một biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa và hạn chế bớt những rủi ro này và giúp lành mạnh hóa sự cạnh tranh trong thị trường dịch vụ pháp lý.

2. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là thỏa thuận giữa luậtH sư và một công ty bảo hiểm hoạt động phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó xác định, khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, người được bảohiểm khiếu nại và được công ty bảo hiểm đền bù với hạn mức bồi thường hai bên đã thỏa thuận. Hạn mức bồi thường,bảo hiểm do các bên thoả thuận. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản, hạn mức trách nhiệm, các điểm loại trừ và các điều kiện khác được quy định trong Đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và trên cơ sở người được bảo hiểm đã nộp đủ tiền bảo hiểm. những trường hợp loại trừ trách nhiệm

Vấn đề cần nhấn mạnh là công ty bảo hiểm chỉ có thể bồi thường cho người được bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý phát sinh do “vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư”, dù đó là nghĩa vụ theo hợp đồng hay phát sinh bởi bất kỳ hành động bất cẩn, sai lầm hoặc thiếu sót nào do người được bảo hiểm, các nhân viên trực thuộc quyền quản lý của người được bảo hiểm,,bảo hiểm chấp nhận bồi thường cho người được bảo hiểm, nhưng không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm: các chi nhánh trực thuộc gây ra v.v… Người

(1) Trong giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đưa ra lần đầu tiên bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, do sai phạm trách nhiệm nghề nghiệp quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm do bất cẩn,(và thời gian có hiệu lực trở về trước, nếu được quy định) và trong phạm vi lãnh thổ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, của: sai sót hoặc khinh suất phạm phải hoặc được cho là phạm phải trong thời gian hiệu lực của hợp đồng

a) Người được bảo hiểm và, hoặc

b) Bất kỳ nhân viên nào của người được bảo hiểm

khi thực hiện nghiệp vụ nhân danh người được bảo hiểm trong khả năng nghề nghiệp quy định trong Giấy chứng nhận bảohiểm (kể cả các nghiệp vụ với tư cách là người thừa hành, quản lý hoặc thanh toán, nếu được quy định, miễn là các hoạt động này cấu thành một phần thu nhập của người được bảo hiểm);

(2) Các khoản chi phí người được bảo hiểm đã chi ra với sự đồng ý bằng văn bản của người bảo hiểm để biện hộ và /hoặc giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, trường hợp người được bảo hiểm phải trả một số tiền vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong đơn bảo hiểm để giải quyết bồi thường, trách nhiệm của người bảo hiểm đối với các khoản chi phí, phí tổn này sẽ là tỷ lệ tiền bồi thường quy định trong đơn bảo hiểm trên tổng chi phí người được bảo hiểm phải chi để giải quyết bồi thường.

3. Các sự kiện phát sinh và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Các sự kiện phát sinh

Công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho người được bảo hiểm đối với mỗi một sự cố,bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại phát sinh trong thời hạn quy định của đơn bảo hiểm; người được bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm. Các trường hợp được coi là sự kiện phát sinh trách nhiệm của công ty bảo hiểm chi trả các khoản bồi thường cho người được bảo hiểm, có thể bao gồm: theo hạn mức bồi thường được nêu trong phụ lục đính kèm hợp đồng

– Trách nhiệm pháp lý phát sinh vì những điều lăng mạ hoặc vu khống do những văn bản hoặc lời nói của người được bảohiểm, hoặc nhân viên của người được bảo hiểm.

– Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sự kiện mất mát, bị tịch thu hoặc bị hư hỏng đối với các tài liệu thuộc quyền nắm giữ hoặc kiểm soát của người được bảo hiểm hoặc từ bất kỳ một cơ sở hoạt động nào; hoặc đang trong quá trình chuyển giao cho người nhận hay người đại diện của họ ở bất kỳ nơi nào bằng đường bưu điện.

Giới hạn bồi thường được xác định theo các trường hợp: Sự cố khiếu nại bồi thường một lần và sự cố khiếu nại bồi thường nhiều lần theo hạn mức trách nhiệm, theo đó, trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm đối với các khoản chi phí phải trả liên quan đến các khiếu nại bồi thường trong thời hạn hợp đồng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Các điểm loại trừ

 Các khiếu nại về những tổn thất có hậu quả khác nhau xuất phát từ một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn,bảohiểm bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ: nhưng sẽ không được công ty

– Hành động bất cẩn, sai sót hoặc khinh suất liên quan đến công việc, nghiệp vụ thực hiện vượt quá khả năng chuyên môn của một luật sư theo quy định của pháp luật địa phương và các quy tắc đạo lý;

– Sự sắp xếp hoặc khuyến nghị – cho dù có lý do hay không – liên quan đến bất động sản, các vấn đề tài chính và thương mại,bảo hiểm sẽ không được áp dụng nếu khiếu nại bồi thường phát sinh từ lời khuyên sai lầm về các vấn đề liên quan đến thuế; trách nhiệm

– Hiểu sai hoặc ứng dụng sai hoặc không tuân thủ các quy định pháp chế của nước ngoài;

– Sai phạm hoặc vi phạm trách nhiệm liên quan đến việc quản lý sổ sách, kế toán hoặc chuyển giao tài chính hoặc hành vi tham ô của nhân viên do người được bảo hiểm thuê mướn;

– Các khiếu nại bồi thường phát sinh từ các hoạt động của người được bảo hiểm với tư cách người đứng đầu hoặc thành viên hoặc chuyên viên pháp chế của hội đồng quản trị, ban kiểm soát của công ty tư nhân, câu lạc bộ, hiệp hội;

– Phỉ báng hoặc vu cáo;

– Hành vi bất cẩn, sai sót hoặc khinh suất của người được bảo hiểm khi mua hoặc duy trì hợp đồng bảo hiểm;

– Người được bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;

– Đánh mất tài liệu (chứa đựng bất cứ nội dung gì) tự viết, in ấn hoặc sao chép bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc thông tin điện tử hoặc lưu trữ trong máy vi tính hoặc tài liệu bị đánh mất, để thất lạc hoặc bị tiêu huỷ trong khi được giao phó, hoặc trong phạm vi quản lý, trông nom hoặc kiểm soát của người được bảo hiểm;

– Hành vi chủ ý, ác tâm, không trung thực hoặc trái luật của người được bảo hiểm hoặc nhân viên của người được bảohiểm;

– Thương tật, thiệt hại tài sản hoặc tổn thất mang tính hậu quả của các hành động trên;

– Tổn thất tài chính trực tiếp, gián tiếp hoặc được xem là gây ra bởi /hoặc được quy cho, hoặc phát sinh từ việc ô nhiễm không khí, nguồn nước hoặc đất;

– Hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của ngoại bang (có tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến,, nổi loạn, cách mạng, nổi dậy hoặc đảo chính; khủng bố

– Thiệt hại do bị phạt, trừng phạt hoặc cảnh cáo hoặc các thiệt hại khác phát sinh do tăng thiệt hại bồi thường;

– Trách nhiệm người được bảo hiểm phải gánh chịu theo hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác (kể cả đoan kết hoặc bảo),; đảm được quy định rõ ràng hoặc ngụ ý trừ khi trách nhiệm này được gán cho không có quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận

– Các khiếu nại bồi thường giữa những người được bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm hoặc bởi bất kỳ bên nào trực tiếp hoặc gián tiếp được sở hữu, kiểm soát, điều hành hoặc quản lý bởi người được bảo hiểm, trong đó người được bảohiểm là một đối tác, cố vấn hoặc nhân viên hoặc là thành viên gia đình (kể cả chồng /vợ…)1.

4. Phân chia loại việc, sự vụ và hình thức thu phí bảo hiểm

Hiện nay, một số công ty bảo hiểm bắt đầu triển khai loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, nhưng mức phí bảohiểm lại tính theo giá trị của đồng Dollars Mỹ… Công ty Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh đã phân chia các dạng công việc chủ yếu theo các nhóm: tư vấn /thẩm định; bào chữa /biện hộ và các loại sự vụ chủ yếu như khiếu nại hành chính, tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh tế, hình sự, v.v…

Biểu phíB bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư có thể được tính theo năm hoặc theo sự vụ. Phí bảo hiểm tính theo năm áp dụng đối với năm mức giới hạn trách nhiệm tiêu chuẩn hoặc giới hạn bồi thường trên mỗi vụ và trong tổng số vụ tổn thất, tuỳ thuộc quy mô của tổ chức hành nghề luật sư cũng như dựa trên tổng doanh thu một năm, kèm theo các phụ phí dựa trên mức phí cơ bản. Phí bảo hiểm tính theo sự vụ được thể hiện bằng tỷ lệ phí cơ bản theo phần trăm (%)của giá cả sự vục,bảo hiểm chuẩn hoặc giới hạn trên mỗi và tổng số vụ tổn thất. áp dụng đối với giới hạn hợp đồng

Theo thông lệ, số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm được giới hạn, bao gồm: (a) Khoản tiền bồi thường phát sinh từ phán quyết của một tòa án có thẩm quyền tại phạm vi lãnh thổ địa lý hai bên đã lựa chọn được quy định trong Giấy chứng nhận bảohiểm; (b) Chi phí, phí tổn và các lệ phí pháp lý khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp, v.v…

5. Thủ tục giải quyết các khiếu nại liên quan đến hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến một khiếu nại được bồi thường theo hợp đồng bảohiểm, người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho công ty bảo hiểm. Nếu những thông báo này được thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn của đơn bảo hiểm, thì bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ các sự kiện hoặc tình huống nêu trên, được lập trong vòng 36 tháng kể từ ngày hết hạn nêu trong phụ lục của đơn bảo hiểm, trong phạm vi của đơn bảo hiểm, sẽ được coi như đã được lập trong thời hạn hiệu lực của đơn bảo hiểm.

Về mặt nguyên tắc, người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết, thực hiện, hứa hẹn việc thanh toán bất cứ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào có thể được coi như khoản bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của công ty bảo hiểm – người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của người được bảo hiểm, việc bào chữa và /hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng vì mục đích đó,bảohiểm phải cung cấp toàn bộ thông tin và hỗ trợ khi được công ty bảo hiểm có yêu cầu hợp lý. Trong trường hợp người được bảo hiểm từ chối chấp thuận cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của công ty bảo hiểm và lựa chọn tiếp tục thỏa thuận hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, khi đó, trách nhiệm của công ty bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền mà lẽ ra đã có thể được giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và các phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý của công ty bảo hiểmbảo hiểm từ chối việc giải quyết mà công ty bảo hiểm đưa ra. người được cho đến ngày người được

Người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào phải duy trì việc lập hồ sơ mô tả chính xác toàn bộ những dịch vụ chuyên môn nhằm bảo đảm các hồ sơ luôn sẵn có cho việc kiểm tra và sử dụng bởi công ty bảo hiểm hoặc người đại diện được công ty bảohiểm chỉ định cho tới mức độ giới hạn liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào theo đơn bảo hiểm đã ký; cung cấp những thông tin,bảo hiểm yêu cầu; và bằng chi phí của mình hỗ trợ quá trình bảo vệ trước bất cứ khiếu nại nào nhưng không tính chi phí đối với người bảo hiểm. hỗ trợ và các báo cáo khi công ty

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm thì những tranh chấp đóbảo hiểm và chỉ có tòa án có thẩm quyền này mới có quyền tài phán đối với các tranh chấp nói trên. Nếu người được bảohiểm tiến hành bất kỳ khiếu nại nào với mục đích lừa đảo hoặc không trung thực thì thỏa thuận bảo hiểm sẽ trở nên vô hiệu và người được bảo hiểm sẽ mất quyền đòi bồi thường về toàn bộ những khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm. sẽ được phán xử theo pháp luật quốc gia nơi đặt trụ sở công ty

Trong trường hợp không có quy định nào khác liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm có thể được hủy bỏ bởi người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho công ty bảo hiểm. Đơn bảo hiểmbảohiểm hoặc đại diện hợp pháp của công ty bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo cho người được bảo hiểm, trong đó nêu rõ hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi. cũng có thể được hủy bỏ bởi chính công ty

Công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu người được bảo hiểm trả lời tất cả các câu hỏi điều tra liên quan đến hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, trong đó chú ý đến cả các chi tiết về phạm vi hoạt động, cơ sở dữ liệu máy tính và chương trình máy tính;bảo hiểm; các yêu cầu bảo hiểm, v.v… các thông tin về người được

Phan Trung Hoài (Theo Nghiên cứu Pháp luật)

Comments are closed.