Gần 36.000 trẻ dưới 6 tuổi ở Hà Nội chưa có thẻ BHYT

M?t s? cha, m? tr? ch?a ch? ??ng cung c?p thông tin cho chính quy?n c? s? ?? l?p danh sách.
800 tr? em ???c t?ng quà và khám ch?a b?nh mi?n phí.Tính ??n tháng 6 n?m nay, t?ng s? tr? em d??i 6 tu?i ? Hà N?i là trên 713.000 tr?. Trong ?ó, có trên 677.000 tr? ???c nh?n th? b?o hi?m y t? còn h?n s? d?ng (??t t? l? 95%).Hi?n còn kho?ng 5% s? tr? v?i kho?ng 36.000 cháu ch?a ???c nh?n th? b?o hi?m y t?, t?p trung ? khu v?c xa trung tâm thành ph?.

Thực tế này cho thấy, nhận thức của cha, mẹ trẻ chưa đầy đủ, chưa chủ động cung cấp thông tin cho chính quyền cơ sở để lập danh sách. Bên cạnh đó, việc triển khai lập danh sách ở cấp xã, phường chưa kịp thời.
vovnews.vn

Comments are closed.