Đóng bhxh

Kể từ 01/01/2010 người lao động đóng BHYT là 1.5% và người sử dụng lao động là 03%. Vậy tỉ lệ đóng của người lao động trong thời điểm hiện tại vẫn còn là 01% và người sử dụng lao động là 02% có đúng không?
Những vấn đề bạn nêu đều đúng.
 

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.