Đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Gi?i ?áp c?a lu?t s? v? kh? n?ng ???c gi?m vi?n phí ??i v?i ng??i tàn t?t, m?t s?c lao ??ng ???c h??ng tr? c?p xã h?i hàng tháng .Theo quy ??nh t?i Kho?n 5, ?i?u 1 Ngh? ??nh s? 13/2010/N?-CP ngày 27/2/2010 c?a Chính ph? s?a ??i ?i?u 8 Ngh? ??nh 67/2007/N?-CP ngày 13/4/2007 thì ??i t??ng b?o tr? xã h?i ???c c?p th? b?o hi?m y t? g?m:

– Các ??i t??ng t?i kho?n 4 và kho?n 5 ?i?u 4 Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP, ???c s?a ??i theo kho?n 1, kho?n 2 ?i?u 1 Ngh? ??nh 13/2010/N?-CP.

– Các ??i t??ng t?i kho?n 1, kho?n 2, kho?n 3 và kho?n 6 ?i?u 4 Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP; tr? em m? côi, tr? em b? b? r?i ???c gia ?ình, cá nhân nh?n nuôi d??ng quy ??nh t?i kho?n 7 ?i?u 4 Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP và tr? em là con c?a ng??i ??n thân quy ??nh t?i kho?n 9 ?i?u 4 Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP.

Theo ?ó, nh?ng ng??i ???c c?p th? b?o hi?m y t? nh? sau:

– Ng??i tàn t?t n?ng không có kh? n?ng lao ??ng ho?c không có kh? n?ng t? ph?c v?.

– Ng??i m?c b?nh tâm th?n thu?c các lo?i tâm th?n phân li?t, r?i lo?n tâm th?n ?ã ???c c? quan y t? chuyên khoa tâm th?n ch?a tr? nhi?u l?n nh?ng ch?a thuyên gi?m.

– Tr? em m? côi c? cha và m?, tr? em b? b? r?i, m?t ngu?n nuôi d??ng; tr? em m? côi cha ho?c m? nh?ng ng??i còn l?i là m? ho?c cha m?t tích theo quy ??nh t?i ?i?u 78 c?a B? lu?t Dân s? ho?c không ?? n?ng l?c, kh? n?ng ?? nuôi d??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; tr? em có cha và m?, ho?c cha ho?c m? ?ang trong th?i gian ch?p hành hình ph?t tù t?i tr?i giam, không còn ng??i nuôi d??ng; tr? em nhi?m HIV/AIDS thu?c h? gia ?ình nghèo.

Ng??i ch?a thành niên t? ?? 16 ??n d??i 18 tu?i nh?ng ?ang ?i h?c v?n hóa, h?c ngh?, có hoàn c?nh nh? tr? em nêu trên.

– Ng??i cao tu?i cô ??n, thu?c h? gia ?ình nghèo; ng??i cao tu?i còn v? ho?c ch?ng nh?ng già y?u, không có con, cháu, ng??i thân thích ?? n??ng t?a, thu?c h? gia ?ình nghèo (theo chu?n nghèo ???c Chính ph? quy ??nh cho t?ng th?i k?).

– Ng??i t? 85 tu?i tr? lên không có l??ng h?u ho?c tr? c?p b?o hi?m xã h?i.

– Ng??i nhi?m HIV/AIDS không còn kh? n?ng lao ??ng, thu?c h? gia ?ình nghèo.

– Tr? em m? côi, tr? em b? b? r?i ???c gia ?ình, cá nhân nh?n nuôi d??ng.

– Tr? em là con c?a ng??i ??n thân thu?c di?n h? nghèo.

Theo quy ??nh t?i ?i?m b, ?i?m c, Kho?n 1, ?i?u 1 Thông t? Liên t?ch s? 24/2010/TTLT-BL?TBXH-BTC ngày 18/8/2010 c?a B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã H?i và B? Tài chính h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP và Ngh? ??nh s? 13/2010/N?-CP thì:

– “Ng??i tàn t?t n?ng không có kh? n?ng lao ??ng” quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 4 Ngh? ??nh sô? 67/2007/N?-CP ???c s?a ??i theo kho?n 1 ?i?u 1 Ngh? ??nh s? 13/2010/N?-CP là ng??i t? ?? 15 tu?i tr?? lên bi? tàn t?t, gi?m thi?u ch?c n?ng không th? lao ?ô?ng, ???c H?i ??ng xe?t duyê?t c?p xa? công nh?n ho??c b?nh vi?n c?p huy?n tr? lên xa?c nhâ?n;

– “Ng??i tàn t?t n?ng không có kh? n?ng t? phu?c vu?” quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 4 Ngh? ??nh s? 67/2007/N?-CP ???c s?a ??i theo kho?n 1 ?i?u 1 Ngh? ??nh s? 13/2010/N?-CP là ng??i ta?n tâ?t không có kh? n?ng t? ph?c v? sinh ho?t cá nhân, ???c H?i ??ng xe?t duyê?t c?p xa? công nh?n ho??c b?nh vi?n c?p huy?n tr? lên xa?c nhâ?n;

Theo chinhphu.vn

Comments are closed.