Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng

cham_dong_bao_hiem_that_nghiep_resize.jpg?? gi?m b?t khó kh?n c?a doanh nghi?p trong b?i c?nh kinh t? toàn c?u suy thoái, Chính ph? v?a cho phép doanh nghi?p ???c ch?m n?p 1% qu? ti?n l??ng, ti?n công ?óng b?o hi?m th?t nghi?p c?a nh?ng ng??i tham gia b?o hi?m th?t nghi?p và 1% phí công ?oàn c?a 6 tháng ??u n?m 2009.

Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ các khoản này trong 6 tháng cuối năm 2009.

Theo quy định, từ ngày 1/1, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia loại hình này. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trích nộp 1% phí công đoàn.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã kiến nghị lùi thời điểm thực hiện các khoản đóng góp trên. Để gỡ thế bí cho doanh nghiệp, song vẫn đảm bảo quyền lợi của lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị và được Chính phủ cho phép doanh nghiệp chậm nộp 2 khoản này vào 6 tháng cuối năm.

Như vậy, năm nay doanh nghiệp và cả lao động vẫn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Lao động phải đóng 1% tiền lương, tiền công tháng. Sớm nhất đầu năm 2010, người thất nghiệp mới được hưởng chính sách này. Mức trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Theo VnExpress.net

Comments are closed.