Doanh nghiệp có được mua bảo hiểm bằng ngoại tệ?

Trường hợp phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài, bên mua bảo hiểm được ký hợp đồng có giá trị bảo hiểm bằng ngoại tệ với doanh nghiệp bảo hiểm và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản cho doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Theo phản ánh của bà Hà Thủy Liên (TPHCM), Mục 8.a Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn:

“Điều 4. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

…8. Người cư trú là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định sau:

a) Được báo giá, định giá, ghi giá dịch vụ bảo hiểm trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ bên mua bảo hiểm đối với hàng hóa, dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài;”.

Bà Liên hỏi, công ty bà tại Việt Nam ký hợp đồng bảo hiểm bằng USD với công ty bảo hiểm tại Việt Nam thì có hợp pháp hay không?

Vừa qua công ty bán bảo hiểm thông báo rằng đã tái bảo hiểm hợp đồng của công ty bà cho 1 công ty bảo hiểm ở nước ngoài. Vậy, công ty bà có nằm trong các trường hợp được sử dụng ngoại hối trong lãnh thổ Việt Nam hay không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: “Người cư trú là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định sau:

a) Được báo giá, định giá, ghi giá dịch vụ bảo hiểm trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ bên mua bảo hiểm đối với hàng hoá, dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài, bên mua bảo hiểm được ký hợp đồng có giá trị bảo hiểm bằng ngoại tệ với doanh nghiệp bảo hiểm và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản cho doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Theo Chinhphu.vn