Doanh nghiệp bảo hiểm có thể giảm thu nhập đầu tư

Trong bản báo cáo về triển vọng ngành bảo hiểm mới đây, Ernst & Young cho biết một số yếu tố ảnh hưởng ngành bảo hiểm năm 2014, trong đó có sự sụt giảm thu nhập từ đầu tư.

Ernst & Young cho biết, các hãng bảo hiểm đang tìm kiếm những nguồn vốn mới từ phần vốn góp của cổ đông hiện hữu, hàng hóa và các quỹ đầu cơ.

Quá trình phục hồi chậm chạp của kinh tế toàn cầu đang đưa đến sự không chắc chắn cho thị trường đầu tư.

Tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2012.

Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư khoảng 81.000 tỷ đồng, doanh nghiệp phi nhân thọ khoảng 28.000 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2013 đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2012.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 23.968 tỷ đồng, tăng 5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 20.420 tỷ đồng, tăng 11%.

Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm đạt 17.685 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả khoảng 8.095 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả khoảng 9.590 tỷ đồng.

Theo (Đầu Tư)

{fcomment}

Comments are closed.