Doanh nghiệp bảo hiểm bị kiểm soát đặc biệt sẽ phải thành lập ban kiểm soát

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP đang được lấy ý kiến rộng rãi, được đánh giá phù hợp với thực tiễn thị trường, đồng thời nâng cao tính an toàn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

thi-truong-bao-hiem-viet-nam_1-1

Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Thông tư số 124/2012/TT-BTC; Thông tư số 125/2012/TT-BTC; Thông tư số 194/2014/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Dự thảo đã sửa đổi bổ sung một số điều phù hợp với thực tiễn thị trường bảo hiểm, đảm bảo rõ ràng minh bạch, dễ triển khai trên thực tế, đồng thời nâng cao tính an toàn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Yêu cầu thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, dự thảo thông tư bổ sung sửa đổi quy định về tái bảo hiểm; trích lập dự phòng nghiệp vụ; nguyên tắc xác định doanh thu đối với trường hợp tái bảo hiểm; nguyên tắc xác định chi phí…

Dự thảo còn bổ sung một chương riêng quy định về thành lập, hoạt động của Ban kiểm soát khả năng thanh toán.

Theo đó, điều 36 dự thảo Thông tư quy định, trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, DNBH, chi nhánh nước ngoài bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Bộ Tài chính sẽ ban hành quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính sẽ quyết định thành phần, số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát khả năng thanh toán. Thành viên Ban kiểm soát khả năng thanh toán là cán bộ, công chức của Bộ Tài chính. Trưởng Ban kiểm soát khả năng thanh toán là cán bộ lãnh đạo cấp Cục hoặc các chức danh tương đương trở lên thuộc Bộ Tài chính.

Cán bộ, công chức tham gia Ban kiểm soát khả năng thanh toán không được là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và cổ đông (thành viên) sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của DNBH.

Trường hợp khôi phục khả năng thanh toán của chi nhánh nước ngoài, cán bộ tham gia Ban kiểm soát khả năng thanh toán không được là người có liên quan của Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và cổ đông (thành viên) sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của DNBH phi nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam phải kiểm soát khả năng thanh toán và Giám đốc chi nhánh nước ngoài.

DN môi giới được nhận thù lao từ hoạt động tư vấn

Đối với lĩnh vực môi giới bảo hiểm, dự thảo Thông tư bổ sung nguyên tắc đối với hoạt động môi giới (khoản 2, Điều 6). Cụ thể, tại thời điểm kết thúc dịch vụ môi giới bảo hiểm theo thỏa thuận, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có xác nhận bằng văn bản với khách hàng về các nội dung công việc đã hoàn thành.

Đặc biệt, Nghị định 73/2016/ NĐ- CP có quy định cho phép DN môi giới bảo hiểm ngoài hoa hồng môi giới bảo hiểm còn được nhận thù lao (do khách hàng trả) từ các hoạt động dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro.

Theo đó, Dự thảo hướng dẫn việc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm từ các hoạt động trên (điểm b, khoản 1, Điều 22).

Cụ thể, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ ghi nhận doanh thu khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện: Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ; có bằng chứng để xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ…, điều này sẽ giúp doanh nghiệp môi giới tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tránh tình trạng mức tăng chi phí lớn hơn mức tăng doanh thu…/.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi quy định về nguyên tắc xác định doanh thu đối với trường hợp tái bảo hiểm (điểm 1.3, 1.4 khoản 1 Điều 20).
Theo đó, trường hợp nhượng tái bảo hiểm, DNBH, chi nhánh nước ngoài hạch toán hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm tại thời điểm phát sinh trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, chậm nhất trong cùng kỳ kế toán quý.

Trường hợp nhận tái bảo hiểm, DNBH, chi nhánh nước ngoài hạch toán thu phí nhận tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhận tái bảo hiểm khi bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận.

Theo (TBTCO)

Comments are closed.