DNNN không được phép đầu tư ngoài ngành

Các tập đoàn, tổng công ty phi tài chính không được phép đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và BĐS là một trong số các biện pháp được Bộ Tài chính đưa ra nhắm tái cấu trúc DNNN.

alt

Bộ Tài chính yêu cầu các DNNN đã đầu tư ra ngoài ngành phải thoái vốn hết trước năm 2015 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ sẽ yêu cầu chấm dứt tình trạng DNNN đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Những đơn vị đã đầu tư phải thoái vốn hết trước năm 2015. Nghiêm cấm các tập đoàn, tổng công ty phi tài chính đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản.

Mặt khác, để nâng cao năng lực quản trị DNNN, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định về quản trị DNNN trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc, thông lệ quản trị tốt nhất của thế giới. Trong đó, sẽ quy định cụ thể những nội dung về vai trò chủ sở hữu Nhà nước, đảm bảo đối xử bình đẳng với cổ đông, DNNN phải có ban kiểm soát nội bộ bao gồm các thành viên độc lập đủ năng lực, không kiêm nhiệm, quy chế công bố thông tin theo tiêu chuẩn như các công ty niêm yết… 

(Baomoi.com)

Comments are closed.