DN được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc

Ông Nguyễn Cường hỏi, bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy là bắt buộc nhưng tại sao trên tờ bảo hiểm lại ghi là bảo hiểm tự nguyện?

bảo hiểm xe máy

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Bảo hiểm bắt buộc là chế độ bảo hiểm mà mọi tổ chức cá nhân có liên quan phải được bảo hiểm nhằm mục đích an sinh xã hội và trong trường hợp này là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc với đầy đủ thông tin theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm thấy chủ xe cơ giới thường tham gia thêm một số loại hình bảo hiểm theo nhu cầu trong quá trình sử dụng xe cơ giới cho nên doanh nghiệp bảo hiểm thường kết hợp quyền lợi bảo hiểm tự nguyện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc để chủ xe dễ sử dụng, quản lý thay vì phải sử dụng nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm cho 1 xe tham gia bảo hiểm.

Việc kết hợp thêm loại hình bảo hiểm tự nguyện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm không được làm chủ xe nhầm lẫn về quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chủ xe có thể không tham gia bảo hiểm tự nguyện nếu không có nhu cầu.

Theo Chinhphu.vn