Điều kiện và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi ký HĐLĐ có thời hạn 24 tháng với một công ty từ ngày 1.9.2011. Trong khoảng thời gian làm việc, tôi có tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Từ 1.2.2013, do số lao động trong công ty dưới 10 người, nên công ty không thực hiện đóng BHTN cho người lao động. Đề nghị luật sư cho biết công ty làm như vậy có đúng không? Đến ngày 31.8.2013, HĐLĐ của tôi hết hạn mà tôi chưa tìm được việc làm mới, thì tôi có được hưởng BHTN không? Thủ tục hưởng như thế nào? minyu@yahoo.com

 

– Tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 11 Quyết định 1111/QĐ- BHXH ngày 25.10.2011 của Tổng giám đốc BHXH VN về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: Trường hợp đơn vị đã sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nếu các tháng trong năm có sử dụng ít hơn 10 lao động thì vẫn thực hiện đóng BHTN cho những người lao động đang đóng BHTN.

Như vậy, trong trường hợp công ty đã sử dụng từ 10 lao động trở lên, có nghĩa là đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định của pháp luật, thì công ty đó phải thực hiện đóng BHTN, trong trường hợp có thời điểm sử dụng ít hơn 10 lao động thì công ty vẫn phải đóng BHTN đầy đủ cho những người lao động đang đóng BHTN.

Theo Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN (Nghị định số 100/2012/NĐ-CP), điều kiện hưởng BHTN gồm: Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt HĐ làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

háng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó; đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Đối chiếu với trường hợp của ông/bà, đã đóng BHTN từ ngày 1.9.2011 đến  31.1.2013 (16 tháng), HĐLĐ của ông/bà hết hạn vào ngày 31.8.2013, do đó, ông/bà đáp ứng đủ điều kiện đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ. Để hưởng BHTN, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, ông/bà đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở công ty mà ông/bà làm việc.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đã đăng ký thất nghiệp, ông/bà nộp hồ sơ tới cơ quan đã đăng ký thất nghiệp để được hưởng BHTN. Theo Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, hồ sơ hưởng BHTN gồm: Đơn đề nghị hưởng BHTN; bản sao HĐLĐ đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ; sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN. 

Nguồn laodong.com.vn

(Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo)

Comments are closed.