Điều kiện hưởng lương hưu?

(Dân trí) – Tôi n?m nay 50 tu?i, ?ã công tác 22 n?m, tôi mu?n ch?m d?t H?LD và không ?i làm ? ?âu n?a, xin h?i các ch? ?? tôi ???c h??ng (BHXH, BHTN)? (Vi Hoa, Email: mc_nc2000@yahoo.com)

Tr? l?i:

T?i ?i?u 50 Lu?t B?o hi?m xã h?i quy ??nh ?i?u ki?n h??ng ch? ?? h?u trí là ng??i lao ??ng có ?? 20 n?m ?óng b?o hi?m xã h?i khi thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ây:

“a) Nam ?? sáu m??i tu?i, n? ?? n?m m??i l?m tu?i;

 b) Nam t? ?? n?m m??i l?m tu?i ??n ?? sáu m??i tu?i, n? t? ?? n?m m??i tu?i ??n ?? n?m m??i l?m tu?i và có ?? m??i l?m n?m làm ngh? ho?c công vi?c n?ng nh?c, ??c h?i, nguy hi?m thu?c danh m?c do B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i và B? Y t? ban hành ho?c có ?? m??i l?m n?m làm vi?c ? n?i có ph? c?p khu v?c h? s? 0,7 tr? lên. Tu?i ??i ???c h??ng l??ng h?u trong m?t s? tr??ng h?p ??c bi?t khác do Chính ph? quy ??nh.”

?i?u 51 quy ??nh ?i?u ki?n h??ng l??ng h?u khi suy gi?m kh? n?ng lao ??ng

Ng??i lao ??ng ?ã ?óng b?o hi?m xã h?i ?? hai m??i n?m tr? lên, b? suy gi?m kh? n?ng lao ??ng t? 61% tr? lên, h??ng l??ng h?u v?i m?c th?p h?n so v?i ng??i ?? ?i?u ki?n h??ng l??ng h?u quy ??nh t?i ?i?u 50 c?a Lu?t này khi thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ây:

“1. Nam ?? n?m m??i tu?i, n? ?? b?n m??i l?m tu?i tr? lên;

2. Có ?? m??i l?m n?m tr? lên làm ngh? ho?c công vi?c ??c bi?t n?ng nh?c, ??c h?i, nguy hi?m thu?c danh m?c do B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i và B? Y t? ban hành.”

Theo ?ó ?i?u 52 quy ??nh m?c l??ng h?u h?ng tháng c?a ng??i lao ??ng nh? sau: “kho?n 1 – Ng??i lao ??ng ?? ?i?u ki?n quy ??nh t?i ?i?u 50 c?a Lu?t này ???c tính b?ng 45% m?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m xã h?i quy ??nh t?i ?i?u 58, ?i?u 59 ho?c ?i?u 60 c?a Lu?t này t??ng ?ng v?i m??i l?m n?m ?óng b?o hi?m xã h?i, sau ?ó c? thêm m?i n?m ?óng b?o hi?m xã h?i thì tính thêm 2% ??i v?i nam và 3% ??i v?i n?; m?c t?i ?a b?ng 75%.

(?i?u 58-M?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m xã h?i ?? tính l??ng h?u, tr? c?p m?t l?n ??i v?i ng??i lao ??ng tham gia b?o hi?m xã h?i tr??c ngày 01 tháng 01 n?m 1995; ?i?u 59 – M?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m xã h?i ?? tính l??ng h?u, tr? c?p m?t l?n ??i v?i ng??i lao ??ng tham gia b?o hi?m xã h?i t? ngày 01 tháng 01 n?m 1995 ??n tr??c ngày Lu?t b?o hi?m xã h?i có hi?u l?c; ?i?u 60- M?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m xã h?i ?? tính l??ng h?u, tr? c?p m?t l?n ??i v?i ng??i lao ??ng tham gia b?o hi?m xã h?i t? ngày Lu?t b?o hi?m xã h?i có hi?u l?c).

“Kho?n 2- m?c l??ng h?u hàng tháng c?a ng??i lao ??ng ?? ?i?u ki?n quy ??nh t?i ?i?u 51 c?a Lu?t này ???c tính nh? quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này, sau ?ó c? m?i n?m ngh? h?u tr??c tu?i quy ??nh thì gi?m 1%”.

Nh? v?y, tr??ng h?p c?a b?n ??c ch?a ?? ?i?u ki?n ?? h??ng l??ng h?u theo ?i?u 50 Lu?t B?o hi?m xã h?i.

B?n có th? giám ??nh s?c kho? ?? ???c h??ng ch? ?? h?u trí khi suy gi?m kh? n?ng lao ??ng 61%. M?c h??ng ???c tính là 45% m?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m xã h?i t??ng ?ng v?i m??i l?m n?m ?óng b?o hi?m xã h?i, và c?ng thêm m?i n?m 2% v?i nam (3% v?i n? ) cho m?i n?m ?óng b?o hi?m xã h?i, m?c t?i ?a b?ng 75%.

C? th?, tr??ng h?p b?n h?i ???c tính nh? sau: 45% cho 15 n?m ?óng b?o hi?m xã h?i c?ng v?i 2% ??i v?i nam (3% ??i v?i n?) cho b?y n?m ?óng b?o hi?m ti?p theo.

Lu?t s? Ngô Th? L?u

CÔNG TY LU?T TNHH ??I VI?T
??a ch?: S? 335 Kim Mã – Ba ?ình – Hà N?i
?i?n tho?i: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966
Hot-line: 093 366 8166
Email: info@luatdaiviet.vn
Website: http://www.luatdaiviet.vn
Ban B?n ??c
báo ?i?n t? Dân trí

Comments are closed.