Điều chỉnh dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội

altTheo quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, tổng số thu năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được điều chỉnh tăng từ 95.567 tỷ đồng lên 105.458 tỷ đồng, tức là tăng 9.891 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm. Cụ thể, điều chỉnh tăng 5.777 tỷ đồng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, để nâng mức thu lên đến 57.819 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng 48 tỷ đồng thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1.047 tỷ đồng dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp. Dự toán thu bảo hiểm y tế được điều chỉnh tăng 3.019 tỷ đồng so với mức dự toán giao đầu năm là 26.704 tỷ đồng. Dự toán tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính được giữ nguyên so với dự toán giao đầu năm là 12.000 tỷ đồng.

Dự toán tổng số chi từ quỹ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng được điều chỉnh tăng chi bảo hiểm xã hội bắt buộc từ quỹ bảo hiểm xã hội 772 tỷ đồng; tăng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng giảm chi bảo hiểm xã hội tự nguyện 5,4 tỷ đồng. Việc chi từ nguồn ngân sách trung ương được điều chỉnh tăng từ 1.731 tỷ đồng lên 2.556 tỷ đồng.

Dự toán hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 và 2011 từ nguồn chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định cũng được điều chỉnh tăng 752 tỷ đồng; dự toán hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thuộc bộ, cơ quan trung ương quản lý năm 2010 và 2011 từ nguồn chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2011 đã được Quốc hôi quyết định cũng tăng 73 tỷ đồng.

(CAO)

Comments are closed.