Dịch vụ bảo hiểm sắp phải nộp thuế GTGT

Bộ Tài chính đang lên kế hoạch thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và tổ chức làm đại lý bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm – DNBH) cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (bao gồm cả tư vấn và môi giới bảo hiểm); dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
Theo dự kiến của Bộ Tài chính thì thuế suất thuế GTGT 0% chỉ được áp dụng đối với dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất hoặc cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

DNBH cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm… cho tất cả các đối tượng còn lại đều phải nộp thuế GTGT với thuế suất 10%, ngoại trừ một số loại dịch vụ bảo hiểm được xếp vào đối tượng không phải nộp thuế GTGT.

Cụ thể, bảo hiểm nhân thọ bao gồm cả bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm người học và các dịch vụ bảo hiểm con người khác như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, thuyền viên, bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái – phụ xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm người sử dụng điện, bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm sức khoẻ và các bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khoẻ con người đều không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT.

Bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; tái bảo hiểm; các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp cũng thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT.

Bộ Tài chính cũng dự kiến không thu thuế GTGT đối với DNBH cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình, thiết bị dầu khí (kể cả tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài) do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam (kể cả vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thoả thuận đặt dưới chế độ khai thác chung).

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đang được Bộ Tài chính xây dựng thì DNBH được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn GTGT.

Trường hợp khách hàng sửa chữa tài sản tại nơi theo yêu cầu của DNBH nhưng hoá đơn mang tên khách hàng thì doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào với điều kiện doanh nghiệp phải làm giấy uỷ quyền cho khách hàng trong đó ghi rõ tên người bảo hiểm, số chứng minh thư, địa chỉ khách hàng, tài sản và nội dung sửa chữa, chi phí sửa chữa đính kèm hoá đơn của cơ sở sửa chữa thay thế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Dự thảo, khi xác định thu nhập chịu thuế, DNBH được trừ một số khoản chi như phí nhượng tái bảo hiểm; trích lập dự phòng nghiệp vụ; chi hoa hồng, hoa hồng môi giới; chi giám định tổn thất; chi phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn; chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100%; chi quản lý đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm…

Ngoài ra, các khoản chi khác của DNBH cũng được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như chi đề phòng, hạn chế tổn thất (mức chi không quá 2% số phí bảo hiểm thực tế thu trong năm tài chính); chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm bao gồm các khoản chi cho công tác thu thập thông tin, điều tra, thẩm định về đối tượng bảo hiểm; các khoản tiền thưởng theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho người lao động ngoài tiền lương.

Số tiền mà DNBH bắt buộc phải đóng góp hàng năm như mức trích  5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đóng góp vào các hoạt động phòng cháy, chữa cháy; mức trích tối thiểu  2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; các khoản trích kinh phí về nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật cũng được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm này, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 50 doanh nghiệp, trong đó có 28 DNBH phi nhân thọ, 11 DNBH nhân thọ, 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ông Trịnh Thanh Hoan cho biết, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá tốt.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2010 đạt 14.042 tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2009). Tong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7.996 tỷ đồng (tăng gần 26%), doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 6.046 tỷ đồng (tăng 10%). Tổng doanh thu hoạt động đầu tư của các DNBH trong nửa đầu năm 2010 đạt 3.321 tỷ đồng. Tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm của toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2010 là 3.979 tỷ đồng.

Bộ Tài chính dự báo, tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm năm 2010 tiếp tục phát triển ổn định ở mức từ 15%-20%. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2010 ước đạt 29.147 tỷ đồng. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 16.297 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2009; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khoảng 12.850 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2009. Doanh thu hoạt động đầu tư toàn thị trường năm 2010 ước đạt 6.474 tỷ đồng.

Mạnh Bôn

Đầu tư điện tử

Comments are closed.