Đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2014

Phát bi?u t?i H?i ngh? tri?n khai nhi?m v? công tác n?m 2012 c?a ngành BHXH Vi?t Nam ngày 7/2, Bí th? Trung ??ng ??ng, Phó Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngân cho r?ng, BHYT, BHXH là chính sách l?n, là tr? c?t c?a h? th?ng an sinh xã h?i, giúp cho ng??i dân gi?m gánh n?ng tu?i già, khi ?m ?au, b?nh t?t, th?t nghi?p, ??m b?o s?c kh?e và ??i s?ng nhân dân.

alt

Do đó, ngành BHXH cần tăng cường các biện pháp để phát triển nhanh đối tượng tham gia, tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2014; giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người thụ hưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ để giải quyết chế độ, quyền lợi cho người thụ hưởng được tốt hơn

Năm 2011, cả nước có 57,13 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tăng 8,84% so với năm 2010. Cũng trong năm 2011, Quỹ BHXH đã đảm bảo chi KCB cho hơn 100 triệu lượt người…

(Sức Khỏe & Đời Sống).

Comments are closed.