Đẩy mạnh công tác BHYT

PN – Ngày 14/9, Bộ Y tế cho biết, Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. Chỉ thị này đưa ra sáu yêu cầu đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần thực hiện tốt để chính sách BHYT thực sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể: tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHYT trong đó nhấn mạnh việc phải xác định chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp cơ sở.

Chỉ thị cũng nêu rõ, hoạt động truyền thông về BHYT cần tập trung vào các đối tượng nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, các chủ sử dụng lao động, nhất là các chủ doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT, đảm bảo cân đối giữa thu-chi quỹ; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và chuẩn bị lộ trình tiến đến BHYT bắt buộc trong những năm tiếp theo.

Mai Tâm

Nguồn Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.