D&O Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý

dando1.jpgCu?ng v??i quá trình h?i nh?p qu?c t?, l? trình c? ph?n hóa các doanh nghi?p di?n ra nhanh chóng va? Luâ?t Doanh nghiê?p 2005 qui ?i?nh ro? tra?ch nhiê?m ca? nhân/ bô?i th???ng thiê?t ha?i cu?a ca?c nha? qua?n ly?. Nh??ng bâ?t ?ô?ng gi??a cô? ?ông thiê?u sô? va? la?nh ?a?o doanh nghiê?p cu?ng ?ang dâ?n tr?? nên phô? biê?n h?n trên thi? tr???ng ch??ng khoa?n. V??i xu thê? ?o?, trên thi? tr???ng ta?i chi?nh ?a? xuâ?t hiê?n mô?t loa?i hi?nh ba?o hiê?m tra?ch nhiê?m nghê? nghiê?p cho nha? qua?n ly? (D&O – Directors & Officers).

Theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp thì Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Do đó cổ đông hoàn toàn có quyền kiện Giám đốc doanh nghiệp ra toà nếu như chứng minh được rằng quyết định sai trái của giám đốc đã làm tổn hại đến quyền lợi của cổ đông và trong trường hợp này, giám đốc doanh nghiệp sẽ phải bồi thường thiệt hại cho cổ đông.

Bà Lê Thị Ngọc Hương – Giám đốc điều hành môi giới Bảo hiểm gốc của Aon Việt Nam cho biết: “D&O là một loại hình bảo hiểm khá phức tạp và đặc biệt, vì vậy một đơn bảo hiểm D&O sẽ được phân tích và thiết kế dựa trên mô hình tổ chức và hoạt động cụ thể của từng công ty” Thông thường, những người được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm D&O có trách nhiệm pháp lý đối với cổ đông, nhà đầu tư, người lao động và các bên có liên quan. Bên cạnh đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định đầu tư, các vấn đề liên quan đến nhân sự cũng như vấn đề về xung đột lợi ích xảy ra trong công ty. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp phát hành chứng khoán và niêm yết trên thị trường chứng khoán thì khiếu kiện giữa cổ đông và lãnh đạo công ty còn phức tạp hơn nhiều. Quá trình thực hiện IPO hoặc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là giai đoạn mà tổng giám đốc chịu nhiều rủi ro khiêu kiện nhất. Lý do là, một công ty khi chuẩn bị IPO và niêm yết cổ phiếu đồng nghĩa với việc họ phải chuẩn bị bản cáo bạch, bao gồm tất cả những thông tin về hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như chiến lược phát triển trong tương lai của công ty đó. Các thông tin này phải được công bố một cách đầy đủ, chính xác để làm căn cứ cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư. Thông thường, Tổng giám đốc sẽ là người ký và trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung của bản cáo bạch nên họ sẽ phải là người đối mặt với nguy cơ bị cổ đông khiếu kiện về trách nhiệm cá nhân. Bởi lý do sơ suất hay vô tình nào đó, họ đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc bổ sót thông tin quan trọng là ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại về tài chính cho cổ đông sau này. Đó là những rủi ro có thể phát sinh mà nhà quản lý trong tổ chức phát hành và niêm yết chứng khoán sẽ phải đối mặt. Trên thế giới, D&O là loại hình bảo hiểm phổ biến với nhà điều hành trong các công ty lớn nhưng nhận thức về loại hình bảo hiểm này vẫn còn rất xa lạ và mới mẻ tại Việt Nam. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã ý thức được rủi ro này và đã tìm ra những giải pháp nhằm phòng tránh, giảm thiểu rủi ro. Một trong những giải pháp đó là các doanh nghiệp đã mua bảo hiểm D&O cho những giám đốc và nhà điều hành của họ. Bằng kinh nghiệm của một Tập đoàn môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới và sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn của Aon tại Luân Đôn và Hồng Kông, trong thời gian qua Aon đã thu xếp thành công đơn bảo hiểm D&O cho một số khách hàng tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của công ty tư vấn Watson Wyatt Worldwide (Mỹ), 95% công ty nằm trong danh sách Fortune (500 công ty hàng đầu của Mỹ) có tham gia bảo hiểm D&O, trong đó tổ chức tài chính, công ty truyền thông, công ty khoa học công nghệ là những công ty hay gặp phải khiếu kiện D&O nhất.

Ngoài chức năng là một loại hình bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ cho các nhà quản lý tại các công ty/doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong quá trình điều hành công ty, bảo hiểm D&O sẽ giúp cho những doanh nghiệp nâng cao uy tín, tạo lòng tin cho các cổ đông, nâng cao sức cạnh trạnh trong thời kỳ hội nhập.

Thuỳ Hương

 

Comments are closed.