Dai-ichi Life Việt Nam thu phí thông qua VPSC

vpsc1.jpgNgày 11.7, Cty b?o hi?m nhân th? Dai-ichi Vi?t Nam (Dai-ichi Life Vi?t Nam) và Cty d?ch v? ti?t ki?m b?u ?i?n (VPSC) ?ã tri?n khai d?ch v? thu phí b?o hi?m qua h? th?ng b?u ?i?n c?a VPSC.

Với sự hợp tác này, khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam có thể đến các bưu điện có nối mạng tiết kiệm bưu điện của VPSC để đóng phí bảo hiểm đến hạn thuận tiện, an toàn và miễn phí.

Theo Lao Động

Comments are closed.