cupd. Nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Kính g?i c? quan BHXH Bình D??ng!Hi?n tôi ?ang công tác t?i m?t công ty n??c ngoài,công ty không ký h?p ??ng ??ng ký khám ch?a b?nh ban ??u t?i công ty.Theo lu?t BHYT m?i ban hành thì b?nh vi?n ?Kt?nh Bình D??ng ??i v?i các ??i t??ng không thu?c di?n ?u tiên nh? trong lu?t thì không ???c ??ng ký,tuy nhiên v?a r?i công nhân m?t s? công ty ? g?n công ty tôi v?n ??ng ký n?i khám ch?a b?nh ban ??u ???c n?u nh? h? có h? kh?u t?i Bình D??ng.Vì v?y cho tôi h?i v?n ?? này là nh? th? nào? xin c?m ?n nhi?u.
Hiện nay do tình hình một số bệnh viện tuyến huyện gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh BHYT do vậy sau khi được Sở Y tế BD đồng ý BHXH BD đã nhất trí những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại TX TDM thì được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh việc đa khoa tỉnh Bình Dương trong năm 2010.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here