Cuộc thi “giữ ấm nếp nhà”

PN – Gi? ?m n?p nhà là cu?c thi do Báo Doanh Nhân Sài Gòn k?t h?p v?i Công ty B?o hi?m Nhân th? Dai-ichi Life Vi?t Nam t? ch?c. Các thành viên trong gia ?ình có th? chia s? k? ni?m vui bu?n, nh?ng tr?n tr? v? nh?ng v?n ?? quen thu?c trong gia ?ình qua các bài vi?t d? thi. Th?i gian nh?n bài t? nay t?i h?t ngày 13/10/2010. Bài vi?t hay nh?t c?a tháng s? nh?n ph?n th??ng hai tri?u ??ng.

H.Liên
Phunu Online – Trang Thông tin tổng hợp của Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.