CTCK, công ty quản lý quỹ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp

cong_ty_chung_khoan_resize.jpgBộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với CTCK, công ty quản lý quỹ (QLQ). Theo đó, các CTCK, công ty QLQ niêm yết tại HOSE và HASTC phải thực hiện hạch toán các khoản đầu tư chứng khoán theo nguyên tắc giá trị hợp lý.

Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu mà không thực hiện trích lập dự phòng khi khoản đầu tư chứng khoán bị giảm giá. CTCK, công ty QLQ hạch toán các khoản đầu tư chứng khoán theo nguyên tắc giá gốc thì phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, CTCK, công ty QLQ phải chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán hoặc trích lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên. Mức chi này được tính vào chi phí của công ty và tối đa bằng 2% doanh thu cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Theo ATP Việt Nam

Comments are closed.