Công ty chứng khoán đầu tiên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Ngày 15.5, tại TPHCM, Công ty chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm TPHCM (Bảo Minh) thông qua sự thu xếp của Công ty môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis (GSW). Đây là công ty chứng khoán đầu tiên trong số khoảng 50 công ty chứng khoán đang hoạt động ở Việt Nam mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Theo tập quán quốc tế, các công ty chứng khoán đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp nhằm bảo vệ họ trước những khiếu nại của các nhà đầu tư về bị thiệt hại tài chính do những sơ suất không cố ý trong việc hành nghề của công ty chứng khoán gây nên. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công ty chứng khoán là một loại hình bảo hiểm đặc biệt mới được phát triển trên thế giới khoảng 20 năm gần đây. Luật Kinh doanh chứng khoán mới của Việt Nam cũng quy định công ty chứng khoán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

 

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiêp này được thu xếp với Công ty bảo hiểm Bảo Minh và Công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm Chubb của Mỹ có văn phòng tại Singapore. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong 1 năm là 1 triệu USD.

Comments are closed.