Chứng chỉ đại lý bảo hiểm cấp trước ngày 1/7/2019 không phải cấp đổi

Trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 1/7/2019 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng và không phải cấp đổi.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chi đại lý bảo hiểm được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, trước ngày 25 hàng tháng, cơ sở đào tạo đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này.

Xem thêm:bảo hiểm sức khỏeBảo hiểm thai sảnbảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Trong tháng, trường hợp cơ sở đào tạo đăng ký bổ sung các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, thì kỳ thi bổ sung phải cách thời điểm đăng ký tối thiểu 5 ngày làm việc.

Căn cứ vào kế hoạch của các cơ sở đào tạo đã đăng ký, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo cho cơ sở đào tạo về kế hoạch tổ chức thi trước ngày mùng 1 của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu), hoặc trước ngày tổ chức thi tối thiểu 2 ngày làm việc (đối với kế hoạch bổ sung).

Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cấp cho từng kỳ thi. Đề thi được ra dưới dạng trắc nghiệm, số lượng câu hỏi liên quan đến phần kiến thức chung về bảo hiểm chiếm 75%, số lượng câu hỏi liên quan đến phần sản phẩm bảo hiểm chiếm 25% tổng số lượng câu hỏi của mỗi đề thi.

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi các kỳ thi được tổ chức dưới hình thức thi viết tại các địa điểm thi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kỳ thi hoặc trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Thí sinh dự thi được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm khi thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo thông tư này.

Cũng theo thông tư này, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 1/7/2019 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng và không phải cấp đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2019./.

Mai Đan