Chế độ khi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Tôi đã tham gia đóng BHTN được hơn 01 năm.  Nay do công ty gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất nên tôi bị mất việc làm. Xin Quý báo cho tôi biết, khi bị mất việc, chế độ Bảo hiểm thất nghiệp mà tôi được hưởng là gì? (Thảo Phương, Nam Định)

Trả lời:

Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định cụ thể trong Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2010, của Bộ LĐ-TB&XH, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN, như sau:

a) Mức trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hằng tháng: Bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động (NLĐ) có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức TCTN là bình quân của 6 tháng đóng BHTN trước khi NLĐ mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian hưởng TCTN: 03 tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng BHTN (áp dụng đối với trường hợp của chị); 06 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 09 tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Thời điểm tính hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 và tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định. Tháng hưởng TCTN nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng TCTN được tính từ ngày NLĐ bắt đầu hưởng TCTN đến ngày đó của tháng sau trừ một ngày (tiểu mục 1, 2, 3 Mục 3 Phần II).

b) Hỗ trợ học nghề: NLĐ đang hưởng TCTN có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để NLĐ tự học nghề.

Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng TCTN bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do NLĐ chi trả. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng NLĐ, nhưng không quá 06 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày NLĐ được hưởng TCTN hằng tháng.

Trong thời gian được hưởng TCTN theo quy định, nếu NLĐ có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ.

Trường hợp NLĐ đã hưởng hết thời gian được hưởng TCTN theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc mới tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở LĐ-TB & XH thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề. Chi phí hỗ trợ học nghề do BHXH Việt Nam chi trả. (Mục 4 Phần II).

c) Hỗ trợ tìm việc làm: NLĐ đang hưởng TCTN được Trung tâm GTVL tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Việc hỗ trợ tìm việc làm phải phù hợp với trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc của NLĐ.

Thời gian NLĐ đang hưởng TCTN được Trung tâm GTVL hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày NLĐ được hưởng TCTN hằng tháng và không quá tổng thời gian mà NLĐ đó được hưởng TCTN theo quyết định của Giám đốc Sở LĐ-TB & XH. Chi phí cho tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ đang hưởng TCTN do BHXH Việt Nam chi trả (Mục 5 Phần II).

LS Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật TNHH YouMe, Hà Nội
Báo Lao Động – Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Comments are closed.