Chế độ kế toán mới đối với DNBH phi nhân thọ

altTừ năm tài chính 2014, chính thức áp dụng một số chế độ kế toán mới đối với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, DN tái BH và chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Quy định trên được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 232/2012/TT-BTC, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.

Trong đó, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hoạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các DNBH phi nhân thọ, sức khỏe, tái BH và chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật tại Việt Nam.

Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này, các DNBH phi nhân thọ thực hiện theo Chế độ kế toán DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán DN.

Riêng quy định về kế toán các khoản đầu tư tài chính, Thông tư nêu rõ, cần phải tuân thủ các quy định như sau: Các hoạt động đầu tư tài chính của DNBH phi nhân thọ phải tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, thanh khoản. DNBH phi nhân thọ phải hạch toán các khoản đầu tư ở các nhóm Tài khoản 12- Đầu tư tài chính ngắn hạn, nhóm TK 22- Đầu tư tài chính dài hạn chi tiết, tách bạch theo từng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật làm cơ sở lập báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của chế độ tài chính…

Về kế toán hoạt động đồng BH, khi phát sinh các hoạt động đồng BH trong các DNBH phi nhân thọ, trong đó các DN tham gia đồng BH ủy quyền cho một DNBH phi nhân thọ ký hợp đồng BH với khách hàng, thu toàn bộ phí BH (bao gồm cả thuế GTGT), chi bồi thường và các khoản chi phí khác. Sau đó phải trả phí BH theo mức rủi ro đã phân chia cho các DN khác tham gia đồng BH và phải thu khoản chi bồi thường và chi phí khác thuộc phần trách nhiệm từ các DN tham gia đồng BH theo hợp đồng đồng BH đã giao kết.

Nguồn baohaiquan.vn

{fcomment}

Comments are closed.