Câu hỏi 325: Trên thực tế DNBH có thể áp dụng phối hợp nguyên tắc bồi thường

Câu hỏi 325: Trên thực tế DNBH có thể áp dụng phối hợp nguyên tắc bồi thường và nguyên tắc khoán không?

Trả lời:

DNBH có thể áp dụng phối hợp giữa nguyên tắc bồi thường và nguyên tắc khoán khi xét trả tiền bảo hiểm. Việc phối hợp này thường được áp dụng khi số tiền bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm lựa chọn là tương đối cao (hiện nay thường từ hoặc trên 20 triệu đồng trở lên) hoặc áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời (thương tật không để lại di chứng),… Khi áp dụng phối hợp hai nguyên tắc, số tiền mà DNBH trả trước hết được xác định theo nguyên tắc bồi thường, tức là dựa vào các chi phí thực tế. Mặc dù vậy, trong mọi trường hợp, số tiền trả theo nguyên tắc bồi thường tối đa không được vượt quá mức trả theo nguyên tắc khoán.

 Trở lại ví dụ trên, nếu áp dụng phối hợp hai nguyên tắc, DNBH sẽ trả ông X các chi phí phát sinh thực tế là 2 triệu đồng chứ không phải là 2,4 triệu đồng. Nhưng nếu các chi phí thực tế là 3 triệu đồng, người bảo hiểm chỉ trả ông X tối đa không vượt quá 2,4 triệu đồng.  

Comments are closed.