Câu hỏi 94. Vi phạm các quy định về tái bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi 94. Vi phạm các quy định về tái bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

 

Điều 13 Nghị định 118 quy định:

 

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có một trong những hành vi sau đây:

 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ tái bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật;   

 

b) Từ chối nhận tái bảo hiểm bắt buộc toàn bộ hoặc một phần theo quy định của pháp luật.

 

2. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.”

Comments are closed.