Câu hỏi 93. Những vi phạm về quản lý thông tin, báo cáo hoạt động kinh doanh bảo hiểm là những hành vi cụ thể nào?

Câu h?i 93. Nh?ng vi ph?m v? qu?n lý thông tin, báo cáo ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m là nh?ng hành vi c? th? nào?

Trả lời:

Điều 23 Nghị định118 quy định các hành vi vi phạm về quản lý thông tin như sau:

“Các hành vi vi phạm và việc xử lý các vi phạm hành chính trong chế độ kế toán, báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.”

Comments are closed.